Pirkšanas nosacījumi

Preču iegādes noteikumi:

Ja līgums tiek sastādīts, kad līdz ceļojuma sākumam atlikušas vairāk kā 3 nedēļas, iegādājoties ceļojumu, klientam jāiemaksā avanss 20% apmērā, pēc kura apmaksas tas saņems ceļojuma līgumu. Atlikumu (80% no ceļojuma cenas) klientam jāsamaksā ne vēlāk kā 21 dienu līdz ceļojuma sākumam. Pēc pilnas ceļojuma apmaksas veikšanas klients saņems ceļojuma dokumentus (viesnīcas vaučeri un elektronisko biļeti).

Ja līgums tiek noslēgts, kad līdz ceļojuma sākumam atlikušas mazāk kā 3 nedēļas, klientam jāapmaksā ceļojuma summa pilnā apmērā.  Tādā gadījumā pēc pilnas apmaksas veikšanas klienti iegūs visus dokumentus – līgumu un ceļojuma dokumentus.

Atteikšanās noteikumi:

Tūrists ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no līguma, zemāk līgumā minētajos noteikumos. Atteikšanās no līguma stājas spēkā tās iesniegšanas brīdī. Ja tūrists atsakās no līguma tādu apstākļu dēļ, par kuriem viņš ir atbildīgs (t. i., ja apstākļi, kas bijuši par pamatu, lai atteiktos no līguma, radušies paša tūrista vainas dēļ, proti, viņa tīšas darbības vai nolaidības rezultātā), viņam ir jāatlīdzina zaudējumi tūrisma operatoram, kas radušies atteikšanās no līguma rezultātā. Zaudējumu apmērs šādā gadījumā nedrīkst pārsniegt viena ceļojuma maksimālo vērtību. Puses vienojas, ka maksa par atteikšanos no Līguma ir atkarīga no laika, kas atlicis līdz Ceļojuma sākumam. Vairāk kā 21 diena līdz izbraukšanai – 20%,  21–11 dienas līdz izbraukšanai – 50%, 11–2 dienas līdz izbraukšanai- 80%, ja atlikušas 2 vai mazāk dienas līdz izbraukšanai – 95%.

Pēc tūrista pieprasījuma tūrisma operatoram ir jāsniedz pamatojums zaudējumiem, kas radušies šādas atteikšanās dēļ.

Tūristam atsakoties no līguma tādu apstākļu dēļ, par kuriem viņš nav atbildīgs, nevar tos kontrolēt un līguma noslēgšanas brīdī nevarēja tos paredzēt (piemēram, veselības stāvokļa, nāves u.tml.), tūrisma operators ir tiesīgs pieprasīt atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies šādas atteikšanās rezultātā. Protams, izņemot gadījumus, kad atteikšanās no līguma iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi. Pēc iepriekš minēto apstākļu rašanās tūristam pēc iespējas ātrāk jāinformē tūrisma operators par radušos situāciju un atteikšanos no ceļojuma. Tūristam ir jāiesniedz rakstisku dokumentu kopijas, kas apliecina atteikšanās no ceļojuma iemeslu. Ja atteikšanās no ceļojuma iemesls ir tūrista slimība, personām, kurām ir sociālā apdrošināšana slimības gadījumā, ir jāiesniedz tūrisma operatoram darbnespējas lapas kopija. Tiešo zaudējumu summa, kas ir jāatlīdzina, nedrīkst pārsniegt līgumā norādīto ceļojuma cenu. Pēc tūrista pieprasījuma tūrisma operatoram ir jāsniedz pamatojums zaudējumiem, kas radušies atteikšanās no līguma rezultātā.

Tūristam atsakoties no līguma tādu apstākļu dēļ, par kuriem atbildīgs ir tūrisma operators vai persona, kuras pakalpojumus izmanto tūrisma operators. Arī dažādu neparedzētu apstākļu dēļ, kurus tūrists nevar kontrolēt un ko pamatoti nevar paredzēt līguma noslēgšanas brīdī, tūrists ir tiesīgs pieprasīt par ceļojumu samaksātās naudas atmaksu vai ar tūrista piekrišanu tā var būt arī cita veida atlīdzība.

Ja ceļojums tiek iegādāts iepriekšpārdošanas laikā (Turcija līdz 31-01-2018), Līguma Noteikumu punktā 1.2.1.1. paredzētais noteikums par 20 (divdesmit) procentu avansa iemaksu netiek piemērots un tūrists apņemas iemaksāt 50 EUR (piecdesmit eiro) avansu par katru ceļojošo personu. Pilna ceļojuma summa tūristam ir jāapmaksā ne vēlāk kā 21 dienu pirms ceļojuma sākuma datuma.

Ceļojumu meklēšana

Izvēlieties vēlamo datumu un veiciet meklēšanu

Meklēt

Notiek ceļojumu piedāvājumu meklēšana...

Lūdzam uzgaidīt, kamēr tiek meklēti labākie ceļojumu piedāvājumi, tas var ieilgt līdz 15 sekundēm.